Registrace do systému

 • Nová organizace – Statutární zástupce organizace, která si ještě v dotačním řízení Úřadu vlády ČR na protidrogovou politiku nežádala o dotaci, zašle žádost o registraci do elektronické aplikace prostřednictvím datové schránky ÚV ČR (trfaa33) či v listinné podobě na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, náb. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1. V žádosti statutární zástupce uvede název organizace, IČO, svůj e-mail a telefonní číslo.
 • Na základě žádosti statutárního zástupce Odbor protidrogové politiky schválí organizaci v systému.
 • Na e-mail statutárního zástupce budou odeslány přístupové údaje. E-mail statutárního zástupce bude sloužit zároveň jako username pro přihlášení do aplikace. Systém při registraci automaticky přidělí přihlašovací heslo. Heslo zatím nelze měnit.
 • Statutární zástupce následně sám zaregistruje jednotlivé uživatele aplikace, včetně úrovní jejich oprávnění za organizaci (toto již nepodléhá schválení pracovníky OPK)
   1. statutár – vkládá data, edituje data, odesílá formuláře sekretariátu ÚV ČR (může být pouze jeden)
   2. uživatel – vkládá data, edituje data, nemůže odesílat formuláře (může být víc uživatelů této úrovně)
 • Úroveň oprávnění „statutár“ může být přidělena pouze jedné osobě za organizaci. Má jím být zástupce organizace (osoba pověřená), který má oprávnění jednat jménem organizace ve věcech finančních.
 • Systém při registraci automaticky přidělí heslo pro přihlášení. Heslo zatím nelze měnit.
 • Organizace, které se již pro dotační řízení na rok 2022, zaregistrovaly v systému (včetně organi0zací, které se zapojily do testování upgradu aplikace) – postup pro registraci nových uživatelů v jakékoliv úrovni je obdobný jako u nových organizací. V nové verzi aplikace zakládá a upravuje uživatele sám statutární zástupce organizace (toto již nepodléhá schválení pracovníky OPK).
 • E-mail statutárního zástupce mohou změnit jen pracovníci OPK na základě jím zaslané žádosti prostřednictvím datové schránky či v listinné podobě. Jeho e-mail v profilu organizace v aplikaci tedy není editovatelný