REGISTRACE DO SYSTÉMU PRO NOVÉ SUBJEKTY

Webová aplikace dotačního řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu „Protidrogová politika“

Webová aplikace

Webová aplikace dotačního řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu „Protidrogová politika“ vznikla s cílem ulehčit administrativu, jak na straně žadatele/příjemce dotace, tak na straně poskytovatele dotace. Webová aplikace pokrývá celý proces dotačního řízení od podání žádostí o dotaci na programy protidrogové politiky až po vyúčtování poskytnuté dotace.

Využívání webové aplikace

Webovou aplikaci je možné řádně využívat, jen když je uživatel do systému zaregistrován. Registraci nové organizace schvaluje Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky. Registraci uživatelů za organizaci, schvaluje statutár příslušné organizace. Po úspěšné registraci je přístupové heslo zasláno e-mailem. Po přihlášení se objeví v horním menu vlevo nová položka Elektronické žádosti.

Kde najdete důležité informace

1.Pokud plánujete vstoupit do dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR jako NOVÁ ORGANIZACE anebo plánujete podat NOVÝ PROJEKT, přečtěte si informace jak postupovat v sekci Vstup do dotačního řízení.

2.Máte-li otázky ohledně postupu v jakékoli fázi dotačního řízení, přečtěte si pozorně Metodiku dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky dřív, než budete kontaktovat Odbor protidrogové politiky. Metodika odpovídá na nejčastější otázky žadatelů a příjemců dotací.

3.Abyste nepřehlédly žádnou informaci zveřejněnou v souvislosti s konkrétním dotačním řízením, jsou články v sekci Aktuality také tematicky řazené k jednotlivým dotačním řízením. Můžete si je zobrazit, mimo jiné, pomocí roletky v menu Aktuality.

4.Nepřehlédněte také sekci Stanoviska OPK, kde Odbor protidrogové politiky zveřejňuje stanoviska týkající se vybraných otázek dotačního řízení. V této sekci dále naleznete upozornění na nejčastější nálezy z veřejnosprávních kontrol, jehož cílem je snaha předejít chybovosti u příjemců dotací.

Využití dat z dotačního řízení

Data poskytnuta v rámci dotačního řízení, zejména obsažena v Závěrečných zprávách o realizaci projektu protidrogové politiky, jsou využívána k dalším analýzám. Využívají se, jak k popisu vývoje služeb a charakteristice klientů, kdy jsou tyto informace obsažené zejména v Souhrnné zprávě o závislostech, tak i k různým finančním analýzám. Také dotační řízení jako takové je pravidelně vyhodnocováno. Podívejte se na sekci Odborné materiály.

Aktuality
& novinky

  • Vzhledem k přetrvávajícím potížím s vyúčtováním v dotační aplikaci jsme bohužel nuceni přistoupit k náhradnímu řešení pro vyúčtování projektů v dotačním řízení na r. 2023, které je podrobně popsáno níže. Vyúčtování za rok 2023 Vyúčtování projektů pod

  • Záznam ze školení je dostupný on-line. Videozáznam úvodního školení aplikace AdiData pro organizaci a jednotný sběr dat v adiktologických službách ze dne 16. 1. 2024 je dostupný ze Softwarové aplikace sloužící pro organizaci a jednotný sběr dat v adi

  • V návaznosti na webinář k vyúčtování dotačního řízení informujeme, že s ohledem na novelu zákoníku práce v oblasti DPP, která přinesla změny a omezila možnosti použití DPP jako nástroje pro odměňování klientů, je možné za uznatelný náklad v rámci dot

Dotační řízení

 

I.Účelem dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR je přispět k plnění účelu politiky v oblasti závislostí (protidrogové politiky) a podpořit realizaci aktivit definovaných v akčních plánech politiky v oblasti závislostí.

 

Primárním zaměřením je spolufinancování, udržení a rozvoj základní sítě služeb pro uživatele návykových látek, hazardní hráče, osoby s dalším závislostním chováním a jejich blízké, a preventivní programy zaměřené na osoby v riziku rozvoje závislostního chování.

 

Jde o služby, které jsou dlouhodobé, jsou vícezdrojově financovány a zajišťují minimální dostupnost zdravotní a sociální péče pro osoby se závislostním chováním.

Koncept tvorby žádosti o dotaci

 

II. S ohledem na primární zaměření dotačního řízení bylo přistoupeno ke struktuře žádosti o dotaci. Ta obsahuje část (B2), která je zaměřena na popis služby/projektu – popis místa realizace, cílová skupina, poskytované služby, provozní doba apod. Tato část by měla popisovat službu tak, jak je poskytována v reálném čase. Informace v ní obsažené zůstávají v aplikaci uloženy a organizace zodpovídá za jejich aktualizaci v průběhu roku. Informace není nutné opětovně vyplňovat při předkládaní dalších žádostí. Tímto způsobem se nepřímo vytváří živá databáze adiktologických služeb, financovaných z dotačního řízení Úřadu vlády ČR, s jejich jasným popisem.

 

Další části žádosti jsou spíše technicko-finančního charakteru, týkající se žádosti o dotaci na příslušný dotační rok.