Aktuální informace k systému pro adiktologické služby – AdiData

Aktuální informace k systému pro adiktologické služby – AdiData

I přes skutečnost, že nový způsob výkaznictví prostřednictvím systému AdiData byl během r. 2021 otestován ve vybraných zařízeních, schválen hlavní pracovní skupinou projektu IP-RAS a byly finalizovány dokumenty, které redefinují jak podobu výkonů, tak podobu závěrečných zpráv, je Odbor protidrogové politiky (dále jen „OPK“) opakovaně žádán o odklad termínu přechodu do aplikace AdiData a neukončení podpory aplikace UniData a UniData Lite a to z důvodu identifikovaných nedostatků ze strany poskytovatelů adiktologických služeb.

V této souvislosti mi dovolte na úvod upřesňující informaci, že projekt IP RAS vygeneroval v oblasti výkaznictví dva výstupy – (1) revizi výkonů a metodiku jejich vykazování, která je svázána s novými závěrečnými zprávami, které musejí nové výkony reflektovat, a (2) specifické softwarové vybavení (aplikaci). Ačkoliv nová podoba závěrečných zpráv a aplikace nejsou technicky provázané, aplikace samotná by měla usnadnit práci v novém systému výkaznictví. Organizace tedy mohou pro evidenci výkonů i nadále používat libovolné softwarové řešení, stejně jako doposud, avšak závěrečné zprávy za dotační řízení na r. 2022 je nutné odevzdat v nové podobě (více viz níže).

K zabezpečení aplikace AdiData sděluji, že je realizována na uzavřeném softwarovém prostředí a veškeré podmínky správy a provozu aplikace jsou předmětem smlouvy mezi ÚV a poskytovatelem serveru, přičemž ty části informací, které by mohly vést k identifikaci klienta, jsou v databázi uložené zašifrovaně. Samotné přístupy do aplikace jsou zabezpečené její hierarchií přístupových práv v rámci organizace, která jsou popsané v manuálu k aplikaci AdiData. Mimo zaměstnance zařízení, kterým přístup do aplikace zřizuje pověřená osoba v organizaci (nastavení těchto pravidel je zcela v gesci organizace samotné), k datům nikdo další přístup nemá. Hesla jsou vynucena jako bezpečná, pověřený zaměstnanec může jednotlivým uživatelům přístupy zakázat atd. Smlouva o GDPR, která formálně definuje práva a povinnosti zpracovatelů dat, je nyní finalizována. Následně bude podepsána se všemi uživateli aplikace AdiData.

Aktuálně je zároveň v přípravě zajištění servisní instituce pro danou aplikaci. Nicméně vzhledem k dané situaci se OPK rozhodl prodloužit podporu aplikace UniData Lite o jeden rok, tedy do 31. března 2023. Aplikace nebude dále rozvíjena, ale bude nadále dostupná s

technickou a odbornou podporou. Podpora aplikace UniData bude ukončena v prvním čtvrtletí roku 2022. Případné funkcionální nebo bezpečnostní chyby nebudou již v rámci podpory v roce 2022 odstraňovány, dochází rovněž k ukončení odborné podpory, výjimku tvoří pouze dotazy týkající se výstupů za rok 2021.

Navzdory rozhodnutí prodloužit funkčnost aplikace UniData Lite o jeden rok, mi dovolte upozornit, že revidovaný Seznam a definice výkonů zůstává v platnosti již od r. 2022 a tyto provedené změny mají dopad na podobu závěrečných zpráv, které bude třeba dokládat již v novém formátu, dle metodiky a výkonů v novém systému výkaznictví, v rámci vyúčtování dotačního řízení za rok 2022, tj. do 15. února 2023. Pokud organizace budou využívat i nadále software (včetně UniData Lite), který nepodporuje generování přímého výstupu do podoby nových závěrečných zpráv, musí organizace převést tyto výstupy do nové podoby ručně, viz metodika a nový systém výkaznictví. Je tedy nezbytné se na nadcházející změny včas připravit, nastavit a přizpůsobit tomu své informační systémy a další náležitosti.

Nová podoba závěrečných zpráv je v současné době finalizována a, po konzultaci se zastřešujícími organizacemi a odbornými společnostmi, bude včas zveřejněna na webových stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz. O této skutečnosti budete informováni prostřednictvím emailové komunikace.

V návaznosti na výše uvedené mi dovolte stručné shrnutí harmonogramu přechodu na nový systém výkaznictví a závěrečných zpráv

  • 15. 2. 2022 – podání závěrečných zpráv za dotační rok 2021 ve stávající podobě, tj. v původní elektronické aplikaci pro dotační řízení,
  • 15. 2. 2023 – podání závěrečných zpráv za dotační rok 2022 pouze v nové podobě, tj. v nové elektronické aplikaci pro dotační řízení,
  • 1. 1. 2023 – plánovaný začátek vykazování v novém systému,
  • 31. 3. 2023 – ukončení podpory aplikace UniData Lite.

Níže odkazované dokumenty obsahují jak tabulky výkaznictví, které budou součástí nové závěrečné zprávy, tak seznam a definice nových výkonů, ale také podrobnou metodiku vykazování, včetně definice jednotlivých klíčových pojmů a veličin.

Tyto dokumenty naleznete zde:

 

Aplikaci AdiData je již možné začít používat nyní; stačí na stránkách adidata.cz zaregistrovat Vaší organizaci a po obdržení registračního e-mailu se přihlásit. Základní práce s aplikací, včetně prvotního nastavení, je popsaná v manuálu, který je ke stažení na úvod-ní stránce aplikace adidata.cz.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na uvedenou kontaktní adresu adidata@vlada.cz.