Informace k vyhlášení dotačního řízení 2023

Informace k vyhlášení dotačního řízení 2023

Dne 16. listopadu 2022 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2023. V následujícím článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2023, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost.

Podmínky, kterými se řídí dotační řízení na rok 2023, jsou obsaženy ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2023 v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR a v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR. Na webových stránkách je rovněž zveřejněn Postup stanovení návrhu dotace projektům předloženým do dotačního řízení Úřadu vlády ČR, který popisuje proces hodnocení žádosti na dotační rok 2023.

Upozornění na změny pro dotační řízení na rok 2023

 

Testování na infekční nemoci:

  • Pro dotační rok 2023 je vyčleněna finanční částka v objemu 17,5 mil. Kč na testování infekčních nemocí (HIV, HCV, HBV, TBC, syfilis) s cílem zvýšit kapacity a vybudovat síť testovacích míst, a to zejména v souvislosti se situací na Ukrajině.
  • Vzhledem k tomu, že z celkového množství alokovaných finančních prostředků na dotační řízení, tj. 310 mil. Kč, je striktně vyčleněno 17,5 mil. Kč na posílení testování na infekční nemoci, je třeba mít pečlivě zdokumentováno, že tyto finanční prostředky byly opravdu využity pro tento účel. K tomu bude sloužit formulář Posílení testování na infekční nemoci.
  • Ve formuláři Posílení testování na infekční nemoci je záložka Instrukce, kde naleznete podrobné informace o tom, jak uvedený formulář vyplnit v případě, že v rámci projektu žádáte o finanční prostředky na testování na infekční nemoci. Tento formulář je potřeba vložit jako přílohu žádosti o dotaci do webové aplikace, a to nad rámec standardní přílohy C. Formulář je třeba aktualizovat při změně konečné podoby rozpočtu dotace (pokud žadatel neobdrží 100 % požadavku) a rovněž při vyúčtování, tj. příslušný formulář příjemce vyplní celkem 3x během dotačního roku: při podání žádosti, při přepracování rozpočtu a při vyúčtování). Formulář Posílení testování na infekční nemoci slouží pouze k interním účelům a nebude součástí rozhodnutí o přidělení dotace.
  • Tyto finanční prostředky mohou být uplatněny na výdaje související s testováním, a to jak na navýšení kapacit v rámci stávajících projektů, tak na vznik samostatných nově podaných projektů. Pokud se rozhodnete za organizaci podat samostatný projekt na testování na infekční nemoci, zašlete nám krátkou anotaci projektu. Následně obdržíte kód projektu. V obou případech je třeba popsat a vyčíslit finance potřebné pouze na testování a jeho posílení či přímo na vznik testovacího místa.
  • V případě, že bude s příjemcem zahájena veřejnosprávní kontrola, nebude zaměřena na finanční prostředky využité na posílení testování. Kontrola bude zaměřena na to, zda příjemce dotace použil finanční prostředky k úhradě skutečných a uznatelných osobních a provozních nákladů hrazených z dotace dle schváleného rozpočtu a podmínek Rozhodnutí.
  • Vzhledem k tomu, že každá organizace testuje dle svých možností a personálních kapacit, nejedná se o konkrétní doporučení k tomu, jaký by byl ideální stav posílení testování, ale výsledkem by měl být zvýšený počet provedených testů a zvýšený počet protestovaných osob.

 

Další důležité odkazy: 

 

Formulář části A se generuje z aplikace automaticky – aplikace vyplní seznam podávaných projektů a čestné prohlášení. Formulář je po uzamčení žádosti nutné vytisknout, podepsat statutárním zástupcem organizace a odeslat jedním ze způsobů uvedeným ve Výzvě pro rok 2023.

Práce s elektronickou aplikací a webové stránky

Prosíme žadatele, aby neodkládali zpracování a odesílání žádostí o dotaci na poslední chvíli. Případné technické potíže s aplikací nahlaste neprodleně po zjištění na e-mail drbohlavova.eliska@vlada.cz.