Odborné materiály

Odbor protidrogové politiky zpracovává data poskytnuta v rámci dotačního řízení do různých analýz a vyhodnocovacích zpráv. Průběžně se také zabývá otázkou systémového financování adiktologických služeb. Tyto materiály nemají vždy podobu publikace, ale můžou poskytovat užitečné informace pro odbornou obec, kterou oblast financování adiktologcických služeb zajímá. I proto se Odbor protidrogové politiky rozhodl využít stránky aplikace k dotačnímu řízení ke zveřejnění těchto výstupů.

 

Vyhodnocení dotačního řízení Úřadu vlády ČR

Vyhodnocení dotačního řízení zpracovává Odbor protidrogové politiky každoročně pro účely Petičního výboru Parlamentu ČR a Úřadu vlády ČR k zhodnocení účelnosti vynakládaných finančních prostředků z dotačního titulu pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

 

 

Výstupy projektu RAS v oblasti financování

Odbor protidrogové politiky realizoval v letech 2016 až 2021 systémový projekt s názvem Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z oblastí, na kterou se projekt zaměřil, bylo financování adiktologických služeb.  V rámci projektu byla vytvořena: Komparativní analýza nástrojů financovaní adiktologických služeb srovnávající pět různých typů/možností financování a z ní vyplývající Návrh nástroje financování adiktologických služeb v České republice.