Popis situace výkaznictví a informačních systémů na vykazování

Dovolujeme si Vás informovat, že po zapracování řady připomínek a dalších formulačních i obsahových úpravách zveřejňujeme formulář Závěrečné zprávy (ZZ) za rok 2022 a zároveň inovovaný dokument Seznam a definice výkonů, který by měl být ku pomoci při vyplňování ZZ. Snahou všech zainteresovaných stran bylo nalézt konsensus mezi vykazováním dat potřebných pro evropské instituce, pro hodnocení nákladovosti v rámci procesu hodnocení projektů v dotačním řízení ÚV ČR, pro dokument Vyhodnocení dotačního řízení v meziročních srovnáních, který je každoročně předkládán Poslanecké sněmovně, ale i pro potřeby výkaznictví jiným donorům či jako podklady pro Souhrnnou zprávu o realizaci politiky závislostí v krajích.

Z tohoto je patrné, že závěrečné zprávy jsou z naší strany pečlivě přečteny a uvedená data a informace jsou vždy souhrnně interpretovány a použity zejména pro výše zmíněné účely.

V celém procesu by měla být nápomocná nová aplikace Adidata, která však bohužel na počátku roku 2022 není v takovém stavu, jak jsme všichni očekávali. Dovolujeme si Vás tedy informovat o aktuální situaci i v této věci:

AdiData

V současné době probíhá poměrně náročný proces, ve kterém jsou uplatňovány požadavky související s problémy, které lze označit za reklamační. Několik bodů bylo již vyřešeno, zbývá ale stále důležitá část – exporty, které obsahují klientská data, například sestav pro zobrazení dokumentace k výkonům, což je jeden z klíčových exportů. Stále však věříme, že se tato část podaří dotáhnout, i když komunikace s dodavatelem je často složitá.

Protože předpokládáme, že se vše podaří, byly zahájeny přípravy veřejné zakázky, na základě které by měl být vysoutěžen dodavatel, který zajistí servis této aplikace. Příprava veřejné zakázky a její realizace bohužel není záležitostí dnů, ale měsíců. V této době bude tedy aplikace nerozvíjená a případné chyby a identifikované nedostatky budou pouze sbírány pro potřeby další fáze, která nastane až po výběru dodavatele.

Protože je situace takto nečitelná a jsme si vědomi toho, že to znamená nemalé obtíže na straně poskytovatelů služeb, bylo rozhodnuto o dalším pokračování podpory aplikací UniData a UniData Lite a to v následujícím rozsahu:

Aplikace UniData. Podpora k této aplikaci bude poskytována v plném rozsahu v části metodické a uživatelské. Aplikace nebude dále rozvíjena, ale technická podpora bude fungovat na úrovni krizových scénářů – tedy situací, kdy aplikace přestane fungovat, nebo se objeví bezpečnostní problémy. Uživatelé, kteří se rozhodnou v dalším provozování této aplikace pokračovat, budou muset převést data ze závěrečných zpráv do nové podoby ručně. V průběhu roku bude vydán metodický pokyn o tom, jakým způsobem by měl být převod uskutečněn. Nyní uživatelům UniDat doporučujeme, aby u výkonu telefonického, internetového a písemného poradenství používali příznaky pro způsob provedení (v podrobnostech výkonů je možné navolit telefon, internet a korespondenčně). Podpora aplikace UniData bude ukončena v březnu roku 2023 – po odevzdání závěrečných zpráv za rok 2022 a pak bude nutné přejit na aplikaci novou, podle scénáře zmíněného dále.

Aplikace UniData Lite. Podpora k této aplikaci bude poskytována v plném rozsahu v části metodické a uživatelské. Aplikace také během roku projde zásadní změnou, aby byla schopná generovat novou podobu závěrečné zprávy a bylo možné vykazovat v novém systému výkonů. Data budou převedená automaticky. Touto přípravou bude vytvořeno záložní řešení pro případ, kdyby na konci roku 2022 nebyla aplikace AdiData v dokonalém stavu z důvodů časové prodlevy při vyhlášení veřejné zakázky a následného předávání zdrojových kódů novému správci.

Za způsobené problémy se velmi omlouváme. Jsme si vědomi toho, že to není jednoduchá situace pro nikoho z nás. Bohužel přes veškerou snahu a nasazení došlo k souběhu několika okolností, které nám nedovolily dostát stanoveným cílům.

O případných změnách či dalším vývoji Vás budeme opět informovat.

Děkujeme za pochopení.

Tým OPK