Metodiky

Odbor protidrogové politiky připravil metodické materiály, které se vztahují k dotačnímu řízení. Jde o dokumenty metodického a technického charakteru, které mohou osvětlit žadatelům a příjemcům dotací průběh dotačního řízení či pomoci v práci s aplikací.

 

Manuál pro práci s aplikací

Manuál pro práci s webovou aplikací dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR poskytuje žadatelům a příjemcům dotací technický návod jak s aplikací pracovat. Pro lepší přehled je Manuál rozdělen podle jednotlivých fází dotačního cyklu:

 

Metodika hodnocení žádostí o dotaci

Dokument Postup při stanovení návrhu dotace projektům předložených do dotačního řízení Úřadu vlády ČR definuje podrobně proces hodnocení projektů podaných do dotačního řízení a postup stanovení návrhu dotací.

 

Metodika  dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR

 

Mzdové tabulky

Maximální výše hrubé mzdy/platu hrazené z dotace se odvíjí od platného znění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb obsahuje seznam a popis výkonů, které jsou v současnosti poskytovány jednotlivými adiktologickými (zdravotními i sociálními) službami v České republice. Publikace si klade za cíl sjednotit stávající praxi ve výkaznictví adiktologických služeb a dále celý systém vykazování zjednodušit a zefektivnit.

Podle Seznamu a definic výkonů adiktologických odborných služeb se vyplňuje Závěrečná zpráva o realizaci projektu/služby, která se předkládá v rámci dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ĆR při vyúčtování dotace.

 

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb

Současná verze Standardů adiktologických služeb vznikla v rámci projektu „Systémová podpora adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, který byl realizován v letech 2016–2021. Důvodem pro zpracování nové verze byla potřeba reflexe aktuálních trendů
ve vývoji oboru a problematiky závislostí zvýšením flexibility Standardů adiktologických služeb a umožnění jejich uplatnění i pro nově vznikající služby a v neposlední řadě zvýšení jejich kompatibility se standardy dalších systémů hodnocení kvality.

 

Aplikace pro adiktologické služby k vedení výkaznictví

Odbor protidrogové politiky poskytuje adiktologickým službám technickou podporu při vedení výkaznictví. Za účelem sjednocení praxe adiktologických služeb byl zpracován Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb (viz výše) a v návaznosti na to byla vyvinuta aplikace, kterou je možné využít adiktologickými službami při každodenní práci v rámci zpracování a vedení výkaznictví o poskytovaných výkonech a službách.  Aplikace umožňuje také automatické vyplnění Závěrečné zprávy o realizaci projektu/služby, kterou příjemci dotací předkládají v rámci dotačního řízení Úřadu vlády ČR.

V současné době Odbor protidrogové politiky zajišťuje podporu následujícím aplikacím:

  • aplikace UniData – podpora je poskytována v plném rozsahu v části metodické a uživatelské. Aplikace nebude ale dále technicky rozvíjena.
  • aplikace UniData Lite – podpora je poskytována v plném rozsahu v části metodické a uživatelské.

Aktuální informace k zajištění aplikací viz zde.