Vstup do dotačního řízení

Níže naleznete informace, jak postupovat v případě, že chcete vstoupit do dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR jako nová organizace anebo plánujete podat nový projekt.

 

Nová organizace

 

 • Statutární orgán organizace, která si ještě v dotačním řízení pro oblast protidrogové politiky ÚV ČR nežádala o dotaci, zašle žádost o registraci do webové aplikace prostřednictvím datové schránky ÚV ČR (trfaa33) či v listinné podobě na adresu: Úřad vlády ČR, Odbor protidrogové politiky, náb. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1.
 • V žádosti se uvede název organizace, IČO, e-mail a telefonní číslo statutárního orgánu. Zároveň se v žádosti uvede seznam projektů/služeb, které chce organizace přihlásit do dotačního řízní s jejich krátkou anotací.
 • Pokud Odbor protidrogové politiky posoudí, že se jedná o relevantní subjekt pro dané dotační řízení, vloží organizaci do webové aplikace.
 • Na e-mail statutárního orgánu budou odeslány přístupové údaje. E-mail statutárního orgánu bude sloužit zároveň jako username pro přihlášení do aplikace. Webová aplikace při registraci automaticky přidělí přihlašovací heslo.
 • Statutární orgán následně sám zaregistruje za svoji organizaci jednotlivé uživatele aplikace. Aplikace při registraci automaticky přidělí heslo pro přihlášení. Statutární orgán je oprávněn sám spravovat přístupy svých zaměstnanců do aplikace.

 

Úrovně oprávnění jsou dvě:

 • statutár – vkládá data, edituje data, odesílá formuláře sekretariátu ÚV ČR (může být pouze jeden)
 • uživatel – vkládá data, edituje data, nemůže odesílat formuláře (může být víc uživatelů této úrovně)

 

Úroveň oprávnění statutár může být přidělena pouze jedné osobě za organizaci. Má jím být statutární orgán organizace anebo statutární zástupce, čili osoba pověřena statutárním orgánem, jednat jménem organizace ve věcech finančních.

 

E-mail statutárního orgánu anebo zástupce mohou změnit jen pracovníci Odboru protidrogové politiky na základě zaslané žádosti prostřednictvím datové schránky či v listinné podobě.

 

E-mail statutárního orgánu nebo zástupce slouží jako hlavní kontaktní údaj pro komunikaci a poskytování informací a aktualit organizacím ze strany Odboru protidrogové politiky.

 

Praktické upozornění pro nové žadatele/organizace

 

Dříve než začnete se samotným podáváním žádostí, je nutné vyplnit Základní informace o organizaci. Připravte si předem:

 

 • číslo registrace organizace,
 • scan originálu dokladu vyjadřujícího předmět činnosti organizace (např. výpis z rejstříku, stanovy),
 • scan originálu dokladu identifikace bankovního účtu (např. smlouva s bankou, potvrzení banky o vedení účtu), na který vám bude převedena dotace,
 • aplikace od vás bude také chtít kód obce u adresy sídla organizace (Aktuální kód obce naleznete zde.)

 

Informace o organizaci zůstávají v aplikaci uložené. Žadatelé o dotaci pak zodpovídají za jejich aktualizaci v rámci dotačního řízení.

 

Nový projekt

 

V případě, že organizace chce do dotačního řízení předložit nový projekt (projekt, který nebyl podaný do dotačního řízení v předchozích třech letech), je nutné:

 

 • kontaktovat Odbor protidrogové politiky e-mailem na adresu: opk@vlada.cz pro přidělení kódu projektu. Kód je nezbytnou podmínkou úspěšného podání žádosti o dotaci.
 • E-mailová žádost o přidělení kódu projektu by měla obsahovat název projektu a jeho krátkou anotaci.

 

Pokud bude organizace podávat nový projekt, poskytne v rámci žádosti o dotaci v příloze aktuální závěrečnou zprávu o realizaci projektu nebo průběžnou zprávu (pokud není k dispozici závěrečná zpráva), v případě, že byl projekt realizován v předchozím období bez poskytnutí dotace. Podrobnější informace k práci s aplikací naleznete v Manuálu pro práci s aplikací.