Vyúčtování dotačního roku 2022

Vyúčtování dotačního roku 2022

Vzhledem k přetrvávajícím potížím s vyúčtováním v dotační aplikaci jsme bohužel nuceni přistoupit k náhradnímu řešení pro vyúčtování projektů v dotačním řízení na r. 2022, které je podrobně popsáno níže. Uvedené informace jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz.

K tomuto řešení přistupujeme zejména z toho důvodu, abychom ponechali dostatečný prostor pro vyúčtování.

Vyúčtování za r. 2022

Vyúčtování projektů podaných v dotačním řízení na r. 2022, včetně všech příloh, odešlete do 15.02.2023 datovou schránkou (není nutné vyúčtování podávat současně jiným způsobem, jako např. v papírové podobě poštou). Podání datovou schránkou s dodrženým termínem je považováno za odevzdání vyúčtování dle podmínek pro přidělení dotace. Pokud to kapacita datové schránky umožní, lze odeslat vyúčtování společně za všechny projekty jedné organizace.

Všechny požadované formuláře k vyúčtování jsou přílohou tohoto emailu a rovněž dostupné na webových stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz/formulare/.

K vyúčtování r. 2022 je nutné přiložit:           

  • závěrečnou zprávu o realizaci projektu/služby (upozorňujeme, že informace o výkonech se poskytují podle nového Seznamu a definic výkonů adiktologických odborných služeb (revize 2.2, leden 2023),
  • formulář Vyúčtování 2022,
  • formulář Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem,
  • čestné prohlášení o bezdlužnosti,
  • kopie účetních sestav: zvlášť k projektu (celkové náklady/výdaje projektu vč. spolufinancování) a zvlášť k dotaci (náklady/výdaje hrazené z dotace poskytnuté),
  • doklad o vratce k projektu, včetně komentáře odůvodňujícího výši části dotace, která nebyla příjemcem v kalendářním roce použita,
  • v případě, že je Váš projekt/služba zapojena do projektu distribuce naloxonu (tj. v rámci projektu/služby byla v r. 2022 možnost klientům vydávat balení naloxonového přípravku Nyxoid), prosíme o vyplnění speciálního formuláře, který je přílohou k závěrečné zprávě o realizaci projektu/služby.

 

Rovněž upozorňujeme na změnu v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace oproti roku 2021, která je uvedená i v Rozhodnutí o přidělení dotace:

  • Oproti roku 2021 je v článku 1, části 2 písmeno j) Rozhodnutí o přidělení dotace uvedeno: „nepřekročit navýšení kapitol konečné podoby rozpočtu (1. Provozní náklady/výdaje celkem a 2. Osobní náklady/výdaje celkem) o více než 20% a zároveň v rámci kapitoly 1. Provozní náklady/výdaje celkem nepřekročit navýšení jednotlivých skupin položek (1.1 Materiálové náklady/výdaje celkem až 1.5 Jiné provozní náklady/výdaje celkem) o více než 20% jejich hodnoty v konečné podobě rozpočtu dotace. To vše při nezměněné celkové výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že stejná hodnota, o jakou je určitá skupina položek konečné podoby rozpočtu dotace navýšena, je v jiné skupině položek, popřípadě jiných skupinách položek, uspořena. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu dotace, nelze tedy čerpat dotaci mimo schválené položky rozpočtu (tj. navyšovat nulové položky ani skupiny položek).

Pro úplnost uvádíme jednotný výklad tohoto článku:

  • nejprve je nutné zjistit, zda došlo k překročení o více než 20 % u položek 1. Provozní náklady/výdaje celkem a 2. Osobní náklady/výdaje celkem. Pokud ano, je splněna první podmínka.
  • K tomu, aby došlo k porušení podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace však musí být zároveň splněna i druhá podmínka, tj. zároveň překročit o více než 20% i položky 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. a 1.5.

Co se týče dílčích podpoložek 1.2.1, 1.2.2 apod, u těchto překročení o více než 20% není zjišťováno, tj. k překročení u těchto dílčích podpoložek může dojít, aniž by to bylo považováno za porušení podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace.

Pokud organizace vyúčtovává více projektů (tj. na r. 2022 bylo podpořeno více projektů organizace), prosíme o zřetelné označení předkládaných dokumentů kódem projektu tak, aby bylo možné dokumenty jednoduše identifikovat.

Při vyúčtování prosíme o odeslání formulářů přiložených k tomuto emailu v původním formátu. Pokud možno, nepřevádějte tyto formuláře do PDF či jiných formátů a neopatřujte je elektronickým či vlastním podpisem, s výjimkou formuláře čestného prohlášení a finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem.

Formuláře jsou přiloženy ve formátu, který umožní jejich import do aplikace. V této souvislosti, po zprovoznění dotační aplikace, bychom si Vás dovolili požádat o dodatečné nahrání formuláře vyúčtování a formuláře závěrečné zprávy do aplikace. Naprosto rozumíme tomu, že se jedná o další administrativní zátěž pro Vaše organizace. Jakmile bude aplikace v části vyúčtování zpřístupněna pro dodatečné nahrání obou uvedených formulářů, budeme Vás o této skutečnosti informovat a zašleme Vám potřebné instrukce.

V případě, že během následujících dní dojde ze strany firmy ke zprovoznění aplikace v části vyúčtování, obratem Vás o tom budeme informovat a v takovém případě bude možné předložit vyúčtování standardně prostřednictvím dotační aplikace. V současné době však platí varianta náhradního řešení, tj. předložení vyúčtování prostřednictvím datové schránky.

V případě otázek či nejasností kontaktujte Bc. Elišku Drbohlavovou (drbohlavova.eliska@vlada.cz).