Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2024

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2024

Informace k vyhlášení dotačního řízení 2024

Dne 9. listopadu 2023 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2024. Alokovaná částka pro dotační řízení je 292,5 mil. Kč. Tato částka se může v rámci vyjednávání o státním rozpočtu změnit. V následujícím článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2024, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost.

Podmínky, kterými se řídí dotační řízení na rok 2024, jsou obsaženy ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2024 v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR a v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR. Na webových stránkách je rovněž zveřejněn Postup stanovení návrhu dotace projektům předloženým do dotačního řízení Úřadu vlády ČR, který popisuje proces hodnocení žádostí na dotační rok 2024.

Upozornění na změny v dotačním řízení na rok 2024

  • Věnujte pozornost oblastem a prioritám dotačního řízení, které pro rok 2024 schválila vláda ČR.
  • Byly aktualizovány Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR (dále „Podmínky“), které jsou součástí Výzvy. Oproti předchozím rokům došlo ke změnám, proto důrazně doporučujeme se s dokumentem seznámit před podáním žádosti. Mezi nejdůležitější změny patří upřesnění podmínek při přesunu mezi skupinami položek o více než 20%, podrobnější specifikace neuznatelných nákladů a jejich výjimek a úprava sankcí při nedodržení podmínek uvedených v Rozhodnutí. Podmínky jsou rovněž součástí Rozhodnutí o přidělení dotace.
  • Byl aktualizován Postup stanovení návrhu dotace projektům předloženým do dotačního řízení Úřadu vlády ČR na rok 2024, který komplexně shrnuje proces hodnocení podaných žádostí, složený z několika na sebe navazujících kroků. Cílem je obeznámit žadatele s procesem hodnocení žádostí a stanovení návrhu dotace, včetně konkrétních kritérií posuzování žádostí. Aktualizace se týká zejména hodnocení nákladové efektivity z důvodu změny typologie adiktologických služeb v souladu s Koncepcí rozvoje adiktologických služeb. Aktualizována byla také výše přidělovaných bodů v jednotlivých krocích hodnocení.
  • Pro usnadnění orientace v procesech dotačního řízení byla vytvořena Metodika dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR, kde naleznete mimo jiné i odpovědi na často kladené dotazy. Doporučujeme věnovat metodice pozornost, věříme, že tam naleznete odpovědi na vaše otázky. Metodika bude průběžně aktualizována i na základě dalších podnětů/otázek ze strany žadatelů o dotaci. O případné aktualizaci budete informováni e-mailem.
  • Byl aktualizován Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb, který obsahuje seznam a popis výkonů, které jsou v současnosti poskytovány adiktologickými službami. Došlo ke zpřesnění metodiky evidence přímé práce v částech „Záznam do dokumentace klienta“ a „Specifika vykazování programů primární prevence“. Dokument byl také doplněn v části často kladených otázek.
  • K identifikaci služby podle nové typologie adiktologických služeb můžete využít Převodník z webové aplikace – převodník mezi původní a novou typologií služeb.
  • Od r. 2024 bude umožněno financovat organizace realizující programy školské primární prevence rizikového chování souběžně z dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z dotačního řízení Úřadu vlády ČR. Více informací naleznete
  • Jsou zveřejněny vzory Formulářů pro dotační rok 2024, které byly oproti předchozím letům zpřesněny. Věnujte pozornost zejména instrukcím obsažených v jednotlivých částech formulářů, které byly aktualizovány.
  • Byl zveřejněn Manuál pro práci s aplikací pro podání žádostí.

Upozorňujeme, že žadatelé, kteří jsou rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací státu, nejsou oprávněnými žadateli o dotaci. Více informací naleznete zde.

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na r. 2024 neotevírá možnost uzavření Memorand o dlouhodobé spolupráci.

Zveřejněny jsou rovněž Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu na rok 2024.

Práce s webovou aplikací

Formulář části A se generuje z aplikace automaticky – aplikace vyplní seznam podávaných projektů a čestné prohlášení. Formulář části A je po uzamčení žádosti nutné vytisknout, podepsat statutárním zástupcem organizace a odeslat jedním ze způsobů uvedeným ve Výzvě pro rok 2024.

Prosíme žadatele, aby neodkládali zpracování a odesílání žádostí o dotaci na poslední chvíli. Případné technické potíže s aplikací nahlaste neprodleně po zjištění na e-mail drbohlavova.eliska@vlada.cz.